Spring naar de inhoud

Clubreglement

In toepassing van artikel 24 van de statuten.


A. Doelstellingen

Artikel 1
De club heeft tot doel om via wielertoerisme, als hoofdactiviteit de vriendschap, de sportiviteit en de lichaamsconditie bij haar leden te bevorderen.


Artikel 2
Iedereen, ongeacht geslacht, filosofische of ideologische overtuiging kan toetreden tot de club. Er is geen specifieke leeftijdsgrens vastgelegd om lid te worden.
Om deel te nemen aan groepsuitstappen en clubritten in groep wordt echter een minimumleeftijd van 13 jaar opgelegd.


Artikel 3
Van de leden wordt verwacht dat ze geen ernstige lichaamsgebreken hebben welke door het fietsen zouden kunnen verslechten of andere aandoeningen zouden kunnen teweegbrengen. 


B. Lidmaatschap

Artikel 4
De toetreding tot de club gebeurt via een jaarlijks te hernieuwen lidmaatschap. Het aanvaarden van het lidmaatschap houdt in dat het lid het clubreglement onderschrijft en naleeft.


Artikel 5
Enkel het bestuur kan bij unanieme beslissing, leden inschrijven, weigeren of schrappen. Nieuwkomers wordt na maximaal drie vrije deelnames gevraagd of ze al dan niet toetreden.


Artikel 6
De kostprijs van het lidmaatschap wordt jaarlijks bepaald op de Algemene Vergadering. Deze omvat de ledenbijdrage en de bondsbijdrage en een 24/24 uur verzekering BA en individuele ongevallenverzekering. Leden die hun bijdrage niet betalen binnen de voorziene termijn, worden geacht ontslagnemend te zijn Elk clublid ontvangt jaarlijks een lidkaart, die steeds meegebracht wordt bij elke clubactiviteit.


Artikel 7
Het lidgeld is voor 2010 bepaald op € 35 voor een individuele aansluiting en op € 43 voor een gezinsaansluiting. Een nieuw lid betaalt het eerste jaar € 50 lidgeld.


Artikel 8
In deze bijdrage is niet begrepen de onkostenvergoeding voor deelname aan de zondag of clubritten en/of de wielertoeristenuitstappen.
Voor iedere deelname aan een door de club georganiseerde rit wordt een bijdrage van € 1,00 gevraagd. Deze onkostenvergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur.
Wie niet beschikt over een lidmaatschap zoals beschreven in dit reglement, kan toegelaten worden om deel te nemen aan de rit mits inschrijving bij de ritverantwoordelijke en betaling van de voorziene onkostenvergoeding. Deze deelnemer rijdt mee op eigen risico. Zijn naam, adres en rijksregisternummer worden voor de start genoteerd door de verantwoordelijke. 


C. Leden

Artikel 9
Ieder clublid is gelijkwaardig aan elk ander en wordt geacht het algemeen belang van de club te dienen.
Alle clubleden kunnen steeds met suggesties en voorstellen terecht bij het bestuur. Deze suggesties en voorstellen worden besproken tijdens de volgende vergadering van de raad van bestuur.


Artikel 10
Elk lid dat het algemeen belang van de club ernstige schade berokkent, kan na meerdere verwittigingen van de ledenlijst geschrapt worden.


Artikel 11
Elk lid heeft op iedere bestuursvergadering gehoorrecht. Dat houdt in dat hij of zij voorstellen, op – of aanmerkingen kan formuleren naar het bestuur toe, en dit bij het begin van de agenda. Nadien beslist het bestuur gedurende het verdere verloop van de vergadering. Indien nodig verlaat het lid de bestuursvergadering. 


D. Clubkledij

Artikel 12
Voor alle clubactiviteiten is het dragen van de clubkledij (trui/vest en broek) verplicht, tenzij de clubkledij door slijtage of ongeval te kort schiet op het vlak van comfort, verkleuring en hygiëne. Het bestuur neemt terzake een beslissing. Dit geldt ook als de voorraad clubkleding opgebruikt is zodat nieuwe leden of clubleden met afgekeurde kleding zich nog geen nieuw materiaal hebben kunnen aanschaffen.
Voor alle activiteiten die niet door WTC De Centrumvrienden zijn georganiseerd, is de uitrusting principieel vrij, maar uit respect en dankbaarheid ten overstaan van de sponsors van de club wordt ieder lid verzocht zoveel als mogelijk de clubkledij te dragen.


Artikel 13
De bestelling van de clubkledij gebeurt eind november bij de gebruikelijke leverancier. Er wordt een kleine stock voorzien. Bij groot aantal nieuwe leden in het daaropvolgend kalenderjaar, zal indien nodig eind april een extra bestelling gedaan worden, teneinde elk nieuw lid van de clubuitrusting te kunnen voorzien.


Artikel 14
Tijdens elke zondagrit fietsen de leden in volledige clubuitrusting. Wie dit niet doet, wordt als afwezig genoteerd en krijgt een eerste verwittiging. 


E. Ritten

Artikel 15
De clubactiviteiten, bedoeld in dit huishoudelijk reglement, zijn clubritten, alsook deelname aan wielertoeristenritten en organisaties van de verschillende bonden voor wielertoerisme. De door de club georganiseerde ritten worden vastgesteld bij beslissing van de raad van bestuur. De club kan beslissen om deel te nemen aan wielertoeristenritten georganiseerd door andere wielertoeristenclubs. Tijdens de door andere clubs georganiseerde wielertoeristentochten volgen de clubleden de richtlijnen van de organiserende club en van de aanwezige verantwoordelijken; de wegcode dient steeds gevolgd te worden die dan van toepassing is en er zal ernaar gestreefd worden om zoveel als mogelijk in clubverband te fietsen.
De ritten bestaan hoofdzakelijk uit eigen georganiseerde zondagritten en wielertoeristenritten die georganiseerd worden door andere wielertoeristenclubs.


Artikel 16
De deelname aan wielertoeristenritten georganiseerd door andere clubs, blijft uiteraard een vrije keuze . Aan deze ritten kunnen alle clubleden op vrijwillige basis deelnemen maar ook in groepsverband.
Behoudens andersluidende kennisgevingen wordt steeds vertrokken en aangekomen aan het clublokaal. Er wordt steeds stipt vertrokken op het aangeduide uur en plaats.


Artikel 17
Door het bestuur wordt een volledig programma opgesteld. Dit programma, dat steeds voor de volgende twee maand wordt vastgelegd, kan geraadpleegd worden op onze website en wordt via mail of papier aan elk lid overgemaakt.
Het rittenschema wordt soepel geïnterpreteerd en kan veranderd worden op de dag van de rit zelf omwille van bijvoorbeeld de weersomstandigheden, andere organisaties op het parcours, enz.
In geval van slecht weer beslist de aangeduide ritverantwoordelijke en de aanwezige bestuursleden of de voorziene rit al dan niet zal plaatsvinden.


Artikel 18
De clubuitstappen gaan door onder de leiding van de ritverantwoordelijke, hierin bijgestaan door de bestuursleden, die eventueel in de groep aanwezig zijn. De verantwoordelijke kent de route en het aantal af te leggen kilometers. Hij is ook verantwoordelijk voor de gemiddelde snelheid en is verplicht om het tempo zo te regelen dat de groep steeds samenblijft. In groep zullen steeds de kopmannen de weg bepalen van het te volgen traject, onder gezag van de wegkapiteins. De rest van de groep volgt, zodat misverstanden tijdens de rit worden vermeden. De ritten worden in groep afgewerkt en aan de snelheid opgegeven door de ritverantwoordelijke.


Artikel 19
Bij aankomst van de rit wordt er niet gespurt.


Artikel 20
Elk lid dat niet start in het lokaal, wordt als afwezig genoteerd. Uitzonderingen worden alleen door het bestuur gerechtvaardigd.


Artikel 21
De baankapiteins leiden de rit. Zij mogen in principe niet voorbij gefietst worden, beklimmingen uitgezonderd. Boven op de helling wordt opnieuw gewacht tot de groep opnieuw volledig is. Samen uit, samen thuis.


Artikel 22
Tijdens een rally wordt het oponthoud bij de controlepost tot een strikt minimum herleid maar wordt toch verwacht dat de leden zich persoonlijk aanmelden voor de stempel – of inschrijvingscontrole teneinde bevriende clubs te steunen in hun activiteitenwerking.


Artikel 23
Als wielertoerist ligt de natuur ons nauw aan het hart. Wij maken van elke rit een milieuvriendelijke trip. Lege blikjes, en allerhande verpakkingen horen niet thuis op de openbare weg of bermen. 


F. Veiligheid

Artikel 24
Elk lid dient de wegcode te kennen en te eerbiedigen. Wij fietsen twee per twee op de rijbaan.
Het dragen van een valhelm wordt verplicht bij deelname aan alle clubactiviteiten vanaf het seizoen 2010.


Artikel 25
Elk lid zorgt er tevens voor dat zijn fietsmateriaal in orde is en keurig onderhouden, dit om zijn eigen veiligheid en deze van de andere deelnemers te waarborgen.


Artikel 26
Wanneer er zich een verkeersongeval, tijdens een zaterdag – of zondagrit, speciale rit of tijdens een training voordoet, moeten zo spoedig mogelijk (binnen de 48 uren) alle gegevens omtrent het ongeval, aan een bestuurslid worden doorgegeven, zodat de verzekeringsdocumenten tijdig naar de verzekering kunnen doorgestuurd worden. Indien door omstandigheden de documenten niet binnen de gestelde termijn in ontvangst kunnen genomen worden (b.v. ongeval in het buitenland), dient één der bestuursleden toch binnen de 48 uren na het ongeval, per telefoon of per fax te worden verwittigd, door familie of vrienden, zodat hij een dossier kan opgemaakt worden voor de verzekering.


Artikel 27
Bij hoogoplopende twisten, fysiek en psychisch geweld, het veroorzaken van een spiraal van verwijten en agressie en soortgelijke vormen van ongepast gedrag in woord en daad, zal het bestuur ingrijpen en beslissen geval per geval op basis van de voorliggende elementen. In voorkomend geval kan het bestuur beslissen om een clublid te schorsen voor bepaalde clubactiviteiten of voor de duur van een seizoen.


Artikel 28
Leden die het huishoudelijk reglement niet opvolgen, worden door het bestuur geroepen, gewaarschuwd en in voorkomend geval uitgesloten uit de club. Het verslag van deze hoorzitting wordt opgenomen in het verslag van de raad van bestuur. Als een opgeroepen clublid zich niet aanmeld op de hoorzitting, wordt dit lid ambtshalve geschorst tot dat lid zich aangemeld heeft bij de volgende zitting van de raad van bestuur. 


G. Kampioenschap

Artikel 29
Het kampioenschap bestaat uit de zondagritten, ritten op feestdagen of andere clubritten. Er wordt een laureaat weerhouden voor
** jongeren (jonger dan 21 jaar op 01/01 van elk kalenderjaar)
** VTT (periode van 01/10/ huidig jaar tot 30/09 volgend jaar: op basis van het aantal gehomologeerde kilometers)
** Clubkampioen (alle organisaties georganiseerd door de club tussen 1 maart en 30 september: iedere deelname staat gelijk voor één punt)
** Kilometerkampioen (alle gereden kilometers tussen 01 november en 31 oktober voorkomend op de bondskaart en of kilometerlijst en gehomologeerd op basis van controlestempel) 


H. Ledenfeest

Artikel 30
Elk seizoen wordt afgesloten met een clubfeest waar hulde gebracht wordt aan de verschillende Clubkampioenen en verdienstelijke leden. Dit ledenfeest is vrijblijvend. Er wordt een deelname in de kosten gevraagd. 


I. Het clublokaal

Artikel 31
De club heeft haar lokaal in “Café Pallieter”, Vierhekkenstraat te Drongen. Elke rit wordt, in de mate van het mogelijke besloten met een gezellig samenzijn. 


J. Informatie en contact

Artikel 32
Alle leden en toekomstige leden vinden op onze website alle nodige informatie betreffende de vereniging, rittenkalenders, activiteiten,… alsook een contactformulier voor het opvragen van bijkomende informatie.


Artikel 33: Het Puntensysteem
Op het einde van elk fietsseizoen (eind september) zal via een puntensysteem minimum 80% van de inkomsten uit eigen organisaties onder de leden verdeeld worden.
De punten zijn als volgt te verdienen:
1) Deelname aan clubritten : 1 punt
2) Deelname aan VTT ritten van Trofee HLN : 1 punt
3) Deelname aan ritten van Bokaal : 1 punt
4) Deelname aan de woensdagsterritten van NTFU/VBR : 1 punt
5) Wintersterritten : 1 punt met een maximum aan punten volgens aantal afstempelplaatsen
6) Hulp bij organisatie : 4 punten per dag
7) Uitpijlen en controleren parcoursen voor de verantwoordelijke van de rit
a) Rally maart en juni : 25 punten
b) Pannenkoekenrit: 15 punten
c) VTT tocht : 40 punten, dit omdat hierbij niet enkel moet worden uitgepijld, maar ook materiaal bij de Provincie wordt opgehaald

Het geld dat door deze punten wordt opgespaard kan gebruikt worden voor:
a) Betaling lidgeld
b) Betaling souper op clubfeest
c) Kledij

Het opgespaarde budget kan niet worden overgedragen naar volgend seizoen.


Artikel 34 : Rittenbladen
Rittenbladen moeten binnen zijn ten laatste 1 maand na de verstreken maand.
Vb: ritten gereden in april : ten laatste binnen eind mei
Bij niet tijdig inleveren vervallen de punten Dit is voornamelijk om het werk van het secretariaat niet tegen het einde van het seizoen over te belasten en om op regelmatige basis een tussenstand van alle klassementen te kunnen publiceren op de website.
Leden die enkel zondagritten meefietsen, daarvan zal de secretaris alles zelf bijhouden.