Spring naar de inhoud

Privacyverklaring

1.Algemeen

WTC De Centrumvrienden vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WTC De Centrumvrienden vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als WTC De Centrumvrienden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

WTC De Centrumvrienden vzw

Zetel:  Koningsvarenweg 45,  9031  Drongen

Emailadres : wtcdecentrumvrienden@telenet.be 

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door WTC DE Centrumvrienden vzw verwerkt  ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om je lidmaatschap door te geven aan de VBW / VBR
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van WTC De Centrumvrienden vzw ( afgeprinte barcodes + naam voor inschrijving op rally’s )
 • Bij de clubverantwoordelijke worden enkel de email adressen bewaard , voor het versturen van mails, betreffende de werking van de club. Leden zullen steeds in BCC worden gezet

1.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen : 

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

1.3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door de VWB en ook bij hen bewaard.

Alle gegevens betreffende adressen , geboortedatum , rijksregisternummer, kunnen enkel door de clubbeheerder  op de site van VWB worden bekeken. Bij de clubbeheerder zijn enkel de email adressen opgeslagen.

1.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (Vlaamse Wielrijdersbond/Vlaamse Bond Rijwieltoerisme ) voor

de aansluiting  en verzekering van onze leden bij deze Bond

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.6 Bewaartermijn

 WTC De Centrumvrienden vzw  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. WTC De Centrumvrienden  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na stoppen lidmaatschap bij de club …

1.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens WTC De Centrumvrienden vzw  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je  ons hiervoor contacteren.  

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Indien er bezwaar is om foto’s van fietsritten , organisaties , recepties , clubfeest op onze website te plaatsen,dienen jullie dat aan de clubverantwoordelijken te laten weten per mail

1.9 Klachten

Mocht  je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring 

WTC De Centrumvrienden vzw  kan de privacyverklaring steeds wijzigen., na berichtgeving aan de leden.